Voorwaarden

Index:

1. TOEPASSELIJKHEID
2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
3. VERPLICHTINGEN VAN DE NEWDREAM
4. PRIJZEN EN BETALINGEN
5. DATAVERKEER
6. OVERMACHT
7. AANSPRAKELIJKHEID
8. COMPLETE OVEREENKOMST

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Handelingen in strijd met deze Voorwaarden resulteren in een verwijdering van de account, inclusief alle daarmee gemoeide bestanden, zonder teruggave van het abonnementsgeld. Bestanden worden 14 dagen bewaard om eventueel onrechtmatig handelen van 1 van de partijen uit te sluiten.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaard.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 NEWDREAM is te allen tijde gerechtigd veranderingen aan te brengen in de Voorwaarden. Zie ook artikel 3.3

2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

2.1 Onder KLANT wordt verstaan de natuurlijk of rechtspersoon die door een bestelling een overeenkomst aangaat met NEWDREAM.
2.2 Het is de KLANT niet toegestaan om aan NEWDREAM of andere gebruikers schade toe te brengen, door middel van gebruik van programma's of processen en/of het onmogelijk maken van een goede dienstverlening.
2.3 Het is de KLANT niet toegestaan de webhosting te gebruiken voor gedragingen en/ of handelingen die in strijd met de wet zijn.
2.4 Het is de KLANT niet toegestaan de webhosting onder te verhuren zonder de status van reseller binnen NEWDREAM.
2.5 Het is de KLANT alleen toegestaan meerdere websites onder 1 account onder te brengen als hij reseller status heeft binnen NEWDREAM. Tenzij anders overeengekomen in bijlage A.
2.6 De overeenkomst wordt automatisch verlengd met de periode die in Bijlage A is afgesproken van dit contract. Opzegging dient schriftelijk 30 dagen voor het aflopen van de huidige overeenkomst te geschieden, nadat de minimale periode van een (1) jaar is verstreken. Dit middels het formulier 'opzegging contract newDream V.O.F.'
2.7 De KLANT is verplicht eerst de factuur te betalen aan NEWDREAM voordat er aanspraak gemaakt kan worden op de overeengekomen diensten.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE NEWDREAM

3.1 Onder NEWDREAM wordt verstaan newDream V.O.F. te Hardewijk.
3.2 NEWDREAM is verplicht alle schriftelijke afspraken met de KLANT na te komen.
3.3 NEWDREAM is verplicht veranderingen in de Voorwaarden eenentwintig (21) dagen voor inachtneming bekend te maken aan de KLANT en geeft KLANT de mogelijkheid om de overeenkomst direct en zonder verdere kosten te ontbinden, met uitzondering van achterstallige betalingen en kosten domeinnaam.

4. PRIJZEN EN BETALINGEN

4.1 Vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen dertig (30) dagen na factuurdatum welke terug gevonden kan worden op de automatisch verstuurde elektronische factuur via de mail.
4.3 Betaling kan geschieden door middel van overboeking naar rekeningnummer 13.27.45.216, ten name van newDream V.O.F. te Hardewijk. Er geldt geen minimum bij uw bestellingen. Bij bedragen onder de vijf (5) euro zal een (1) euro administratieve kosten gerekend worden. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van NEWDREAM.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is NEWDREAM gerechtigd het desbetreffende account op non-actief te zetten en na dertig (30)dagen te verwijderen, inclusief daarmee gemoeide bestanden. Tevens zal NEWDREAM een incassobureau inschakelen om de verschuldigde gelden op u te verhalen. Alle kosten voortvloeiend uit buitengerechtelijk of gerechtelijke incassoprocedures zullen voor uw rekening zijn.
4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen, bent u gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen dertig (30) dagen na mededeling van de prijsverhoging door NEWDREAM zonder verdere kosten, met uitzondering van achterstallige betalingen.

5. DATAVERKEER

5.1 Op alle pakketten die door NEWDREAM geleverd worden, is een Fair Use Policy (FUP) van toepassing. FUP houdt in dat, indien u veel meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde van het desbetreffende pakket, u de FUP overschrijdt. Indien en voor zover dit het geval mocht zijn, ontvangt u een waarschuwing van NEWDREAM. Herhaaldelijke overtreding resulteert in een in rekening brengen van het dataverkeer. Wordt dit niet geaccepteerd dan zal NEWDREAM overgaan tot directe afsluiting, zonder teruggave van abonnementsgelden.

6. OVERMACHT

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NEWDREAM in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat NEWDREAM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NEWDREAM kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Het is de KLANT niet toegestaan de webhosting te gebruiken voor het hosten van websites welke materiaal bevatten dat auteursrechtelijk is beschermd. En waarvoor hij niet de rechten heeft.
7.2 De KLANT is te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade die NEWDREAM of andere internetgebruikers en derden oplopen als gevolg van bovenstaande regels.
7.3 Als blijkt dat NEWDREAM niet heeft voldaan aan de afgesproken service kan de KLANT een bedrag terug vorderen van maximaal de grote van het in de laatste 12 maanden betaalde bedrag voor deze service aan NEWDREAM.

* Alle prijzen op deze website zijn Exclusief 21% btw.